Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ústava TSO

příloha č. 01

 

 

ÚSTAVA TSO

 

                               Základními stavebními kameny TSO je dvojí trojnost:

- horní trojnost metodických orgánů       (kultura, politika, ekonomie)

- dolní trojnost výkonných organizací     (rodina, obec, živnost)

                               Ústava TSO se bezprostředně týká vztahů mezi obojí trojností a vnitřního chodu orgánů horní trojnosti, jejichž metodika se promítá do organizací dolní trojnosti. Provoz dolních organizací je upraven samostatnými pravidly, jež jsou přílohami Ústavy TSO, jako Občanská smlouva, Stanovy HO TSO a Autorské právo.

                               Ostatní vztahy (vnější či vnitřní) musí navazovat samotní občané TSO, např. specifickými smlouvami...

 

                        Horní trojnost (metodická):

1. orgán sféry politické (rovnosti)             = metodika umožňující rovnost práv a povinností

2. orgán sféry ekonomické   (bratrství)    = metodika umožňující bratrský podíl na příjmech a výdajích

3. orgán sféry kulturní (volnosti)               = metodika umožňující vnitřní a vnější svobodu

                               Správní orgány horní trojnosti se scházejí operativně k odhlasování konkrétních ustanovení pověřenými zástupci, volenými v dolních sférách s konkrétním úkolem (návrhem, hlasem atp.). Po naplnění daného úkolu jejich mandát končí.

 

                        Dolní trojnost (výkonná):

1. organizace politická           = obec        (svaz obcí atp.)

2. organizace hospodářská  = živnost    (výroba, služby, trh a ostatní HO TSO)

3. organizace kulturní             = rodina     (škola aj. kulturní organizace)

 

                               Zatímco orgány horní trojnosti jsou vnitřně jednoznačné (pouze politický, pouze ekonomický, pouze kulturní), organizace dolní trojnosti vykazují vnitřní trojnost (vnitřní politiku, ekonomiku a kulturu), realizovanou podle metodiky příslušných horních orgánů. Jedna ze tří položek je však dominantní a dává dané organizaci její vnější charakter:

                                1/ vnitřní trojnost zevně politické organizace (obec TSO):

a/ politika      = rovnost        občanů (práv a povinností, občanský soud, domobrana aj.)

b/ ekonomie = bratrství      občanů (vyjmutí ZŽP z volného trhu a jejich zajišťování ZPP)

c/ kultura       = volnost        občanů (sociální svoboda realizovaná právem veta + povinnost nahradit způsobenou škodu)

                                2/ vnitřní trojnost zevně hospodářské organizace (HO TSO):

a/ ekonomie = bratrství podílníků (spolupráce, dělba práce atp.)

b/ politika      = rovnost podílníků (právo a povinnost podílet se na tržbě, nákladech a majetku HO)

c/ kultura       = volnost  podílníka (svobodné uzavírání a rozvazování smlouvy + povinnost nahradit případnou škodu)

                                3/ vnitřní trojnost zevně kulturní organizace (kulturní organizace TSO, např. rodina):

a/ kultura       = volnost v péči a výchově      (dětí, či jiných nesvéprávných členů rodiny)

b/ politika      = rovnost partnerů                    (práv a povinností - dohoda namísto boje o moc)

c/ ekonomie = bratrství muže, ženy a dětí    (přiměřený podíl na společném hospodaření)

 

                                Poznámka k ekonomickému orgánu a hospodářské organizaci:

a/ předmětem směny může     být jen tržní zboží (služba, právo disposiční, autorské atp.)

b/ tržní zboží není člověk, pracovní síla či schopnosti, občanské a lidské právo, surovina, pozemek atp.

                               Protože Zeměkoule není zboží) nejsou zbožím ani její zdroje (suroviny a pozemky), které nikomu nepatří a nikdo není oprávněn oceňovat je jako tržní zboží. Surovina, získaná na základě disposičního práva na její těžbu, může být uplatněna na trhu pouze v ceně tzv. „přidané hodnoty“ (hodna nákladů vynaložených na disposiční právo, těžbu, zpracování a přepravu suroviny).

                               Předmětem ocenění může být také disposiční právo, jež smí být poskytnuto pouze lidmi (obcí), kteří se tím uživatelského práva zříkají. Jim, po celou dobu disposice, přísluší přiměřená náhrada škody (= ocenění disposičního práva).

                Pokud TSO o správnosti těchto zásad nepřesvědčí ostatní svět, potud je bude možné respektovat jen v rámci TSO...

 

-zmp-