Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy HO TSO

příloha č. 01b

                Hospodářská organizace TSO (HO TSO) není založena v hierarchickém duchu na vztazích nadřízenosti a podřízenosti, ale v duchu bratrství na smluvních vztazích

                Smluvní vztahy (smlouvy) jsou pak dvojí (vnitřní a vnější):

A/ vnitřní vztahy      jsou předmětem Stanov HO TSO, jako obecná pravidla pro uzavírání konkrétní podílnické smlouvy

B/ vnější vztahy nejsou předmětem Stanov HO TSO, ale jsou HO navazovány uzavíráním konkrétní smlouvy:

                a/ smlouvy dodavatelsko odběratelské (tržní)

                b/ smlouvy o vnějších podílech (akcionářských aj.). Vnější podíly se promítají do výrobních nákladů HO TSO...

Stanovy HO TSO

 

(Stanovy hospodářské organizace TSO jsou součástí Ústavy TSO)

                Čl. 01 - HO-TSO je právnickou osobou:

a/ vnější i vnitřní vztahy navazuje (smluvně) svým jménem, prostřednictvím pověřených osob

b/ závazky HO garantují všichni členové, dle míry podílu na majetku a výnosech HO, v duchu náhrady způsobené škody

                Čl. 02 - Založení:

a/ ústním nebo písemným uzavřením smlouvy (smluv) o vnějších vztazích

b/ ústním nebo písemným uzavřením smlouvy (smluv) o vnitřních vztazích - pokud v HO pracuje víc než jedna osoba

                Čl. 03 - Název a sídlo: ............................................

                Čl. 04 - Trvání:       HO je založena na dobu neurčitou.

                Čl. 05 - Předmět činnosti: .......................................

                Čl. 06 - Kapitál:

a/ dar poskytnutý HO

b/ úvěr (vč. akciových podílů)

c/ majetek (movitý i nemovitý) vyjádřitelný souhrnem členských podílů na jeho tržní hodnotě

d/ hotovost = souhrn členských podílů, vyčleněných na náklady a investice

e/ kapitálem disponuje podnikatel (ředitel, manager atp.), tj. zakladatel HO, nebo osoba zvolená podílníky

                Čl. 07 - Jednání:     Statutárním orgánem (představitelem) HO je podnikatel (ředitel, manager atp.)

                Čl. 08 - Členství v HO-TSO:   Členem HO může být plnoprávný občan, nebo fyzická osoba právně zastoupená poručníkem

                Čl. 09 - Vznik členství (podílnictví): Uzavřením smlouvy (ústní či písemné) s představitelem HO, či jím pověřenou osobou

                Čl. 10 - Práva člena:

a/ volit a být volen do orgánů HO

b/ mít podíl z výnosů HO (určuje se smluvně procentem)

c/ mít podíl na majetku HO (vyčleněného z podílu na výnosu)

                Čl. 11 - Povinnosti člena HO:

a/ dodržovat uzavřenou smlouvu

b/ podílet se na výrobních nákladech (hotovostí vyčleněnou z podílu na výnosu)

c/ podílet se na investicích (hotovostí vyčleněnou z podílu na výnosu)

                Aby noví pracovníci (podílníci) netěžili z cizího majetku, musí se podílet nejen na nových investicích, ale také na tržní hodnotě využívaného starého majetku (pořízeného před jejich příchodem). Všichni pracovníci mají mít podíl na veškerém majetku HO, odpovídající (nápočtem) jejich procentnímu podílu na výnosech. Splátky podílů na starém majetku (novými podílníky) náleží starým podílníkům (vzrůst nových podílů = pokles starých podílů). Jakoby staří pracovníci část svého podílu novým pracovníkům prodali.

                Čl. 12 - Zánik členství (s právem na vypořádání pohledávek a povinností nahradit škodu zánikem způsobenou):

a/ zánikem HO (v tomto případě se dle podílů rozdělují nejen pohledávky HO a závazky HO, ale také dary, na nichž se jinak nikomu nijaký podíl nepřiznává)

b/ smrtí člena HO (právo na vypořádání a povinnost nahradit škodu přechází na dědice)

c/ rozvázáním členské smlouvy (výpovědí, ukončením) - členem či organizací

                Čl. 13 - Vypořádání vzájemných pohledávek (vč. náhrady škody) se řídí podle jejich průběžné evidence a musí být realizováno tak, aby neohrozilo chod HO

                Článek 14 - evidence HO:

HO vede průběžnou, přesnou a přehlednou evidenci (přístupnou všem podílníkům):

a/ závazků

b/ darů

c/ členů a jejich podílů

 

-zmp-